My bonny lass

Thomas Morley

My bonny lass

My bonny lass she smileth,
When she my heart beguileth,
Fa la la…

Smile less, dear love, therefore,
And you shall love me more.
Fa la la…

When she her sweet eye turneth,
Oh, how my heart it burneth!
Fa la la…

Dear love, call in their light,
Or else you burn me quite!
Fa la la…

Mijn mooie meisje

Mijn mooie meisje lachte,
toen ik zo naar haar smachtte,
Fa la la…

Lief, hou je lach maar binnen,
en wil mij meer beminnen.
Fa la la…

Toen zij haar blik opsloeg,
mijn hart het vuur injoeg!
Fa la la…

Mijn lief, als jij je blik afkeert,
word ik niet door dit vuur verteerd!
Fa la la…