The desire for hermitage

Anon 8th-9th century, Samuel Barber

The desire for hermitage

Ah! To be all alone in a little cell
With nobody near me;
Beloved that pilgrimage before the last pilgrimage to death
Singing the passing hours to cloudy Heaven;
Feeding upon dry bread and water from the cold spring
That will be an end to evil when I am alone
In a lovely little corner among tombs
Far from the houses of the great
Ah! To be all alone in a little cell, to be alone, all alone:
Alone I came into the world
Alone I shall go from it.

Het verlangen naar kluizenaarschap

Ach! Helemaal alleen te zijn in een kleine cel
Met niemand in de buurt;
Die geliefde bedevaart voor de laatste reis naar de dood
De laatste uren zingend tot de bewolkte hemel;
Op droog brood en koud water uit de bron
Dat zal het einde zijn van het kwaad als ik alleen ben
In een lief klein hoekje tussen graven
Ver van de huizen van de machtigen
Ach! Helemaal alleen te zijn in een kleine cel, alleen te zijn, helemaal alleen:
Alleen kwam ik ter wereld
Alleen zal ik heengaan.

Love’s Caution

William Henry Davies, Samuel Barber

Love’s Caution

Tell them, when you are home again,
How warm the air was now;
How silent were the birds and leaves,
And of the moon’s full glow;
And how we saw afar
A falling star:
It was a tear of pure delight
Ran down the face of Heaven this happy night.

Our kisses are but love in flower,
Until that greater time
When, gathering strength, those flowers take wing,
And Love can reach his prime.
And now, my heart’s delight,
Good night, good night;
Give me the last sweet kiss —
But do not breathe at home one word of this!

Liefdesalarm

Vertel ze, als je weer thuis komt,
Hoe warm de avondlucht nog was;
Hoe stil de vogels en het blad,
En over de volle maan;
En hoe we zagen, heel ver
een vallende ster:
Van puur genot viel er een traan
Op deze gouden avond langs de hemelbaan. 

Onze kussen zijn slechts liefde in bloei,
Tot dat grootse omslagpunt
Wanneer deze bloemen, verrijkt, vleugels krijgen,
En de liefde bereikt haar hoogtepunt.
En nu, mijn hartendief,
Goedenacht, goedenacht mijn lief;
Geef je laatste zoete kus aan mij —
Maar praat thuis hierover je mond niet voorbij! 

Sleep now

James Joyce, Samuel Barber

Sleep now, O sleep now,
O you unquiet heart!
A voice crying “Sleep now”
Is heard in my heart.

The voice of the winter
Is heard at the door.
O sleep, for the winter
Is crying “Sleep no more.”

My kiss will give peace now
And quiet to your heart –
Sleep on in peace now,
O you unquiet heart!

Slaap nu, O slaap nu,
O jij rusteloos hart!
Een stem die roept “Slaap nu”
Hoor ik in mijn hart.

De stem van de winter
Hoor ik buiten weer.
O slaap, want de winter
Roept “Slaap niet meer”

Mijn kus geeft je vrede nu
En rust voor je hart-
Slaap door in vrede nu,
O jij rusteloos hart!

Rain has fallen

James Joyce, Samuel Barber

Rain has fallen

Rain has fallen all the day.
O come among the laden trees:
The leaves lie thick upon the way
Of memories.

Staying a little by the way
Of memories shall we depart.
Come, my beloved, where I may
Speak to your heart.

Het regent al

Het regent al de hele dag.
O kom onder de zware bomen:
Het blad op de weg legt beslag
op geheugendromen.

Een beetje samen teruggedacht
aan herinneringen gaan we heen.
Kom, mijn lief, dan spreek ik zacht
tot jouw hart alleen.

Sure on this shining night

James Agee, Samuel Barber, Morten Lauridsen

De tekst van ‘Sure on this shining night’ is een gedeelte uit het gedicht ‘Description of Elysium’. Vooraf gaan vijf coupletten over het prachtige Elysium, dat echter onbereikbaar is. Erna nog vier coupletten met pijn en kou.

Sure on this shining night

Sure on this shining night
Of star-made shadows round,
Kindness must watch for me
This side the ground.

The late year lies down the north.
All is healed, all is health.
High summer holds the earth.
Hearts all whole.

Sure on this shining night I weep for wonder
wand’ring far
alone
Of shadows on the stars.

In deze schitterende nacht

In deze schitterende nacht,
als sterren schaduwen maken rondom,
waakt goedheid beslist over mij
hier op de aarde.

Het voorbije jaar ligt noordwaarts.
Alles is geheeld, alles is gezond.
Hoogzomer houdt de aarde in haar greep.
Alle harten vervuld.

Zeker in deze schitterende nacht ween ik om het wonder,
en dwaal ik ver af
alleen
van schaduwen in de sterrenhemel.

Reincarnations

James Stephens after Antoine O Reachtabhra / Samuel Barber

Voor de vertaling van de reincarnations van Barber is het handig om te weten dat de dichter Stephens gebruik maakt van oudere gedichten van de Ierse dichter Antoine O Reachtabhra (1784-1835), ook wel Raftery. Mary Hynes was de mooiste Ierse vrouw van zijn eeuw. Anthony O’Daly was de leider van een knokploeg van boeren die streden voor rechtvaardiger belastingen. Hij werd opgehangen voor een onbewezen moordaanslag, en werd een held omdat hij liever werd opgehangen dan zijn maten te verraden. Raftery, de dichter, was getuige van de ophanging. The Coolin tenslotte gaat over de ultieme gedroomde liefde.

I. Mary Hynes

She is the sky of the Sun,
she is the dart
of love,
she is the love of my heart,
she is a rune.
She is above
the women of the race of Eve,
as the sun is above the moon!

Lovely and airy the view from the hill
that looks down on Ballylea;
But no good sight is good, until
by great good luck you see
the blossom of branches walking towards you,
Airily.

Mary Hynes

Zij is gevuld met zon,
zij is de pijl
van Amor,
zij is de liefde van mijn leven,
zij is een rune.
Zij staat boven
de vrouwen van de stam van Eva,
zoals de zon staat boven de maan!

Lieflijk en fris is het uitzicht op de heuvel
die uitziet over Ballylee!
Maar een mooi uitzicht is niets totdat je,
tot je grote geluk,
de lentebloesem in eigen persoon ziet naderen,
Hemels.

II. Anthony O’Daly

Since your limbs were laid out
the stars do not shine,
the fish leap not out
in the waves.
On our meadows the dew
does not fall in the morn,
for O’Daly is dead:
not a flower can be born,
not a word can be said,
not a tree have a leaf;
on our meadows the dew
does not fall in the morn,
for O’Daly is dead.

Anthony, after you
there is nothing to do,
there is nothing but grief.

Anthony O’Daly

Sinds jouw resten werden opgebaard
schijnen de sterren niet meer
de vissen springen niet meer op
uit de golven.
Op onze weiden valt
in de morgen geen dauw,
want O’Daly is dood:
geen bloem kan ontluiken,
geen woord kan gezegd,
geen boom krijgt nog blad;
op onze weiden valt
geen dauw in de morgen,
want O’Daly is dood.

Anthony, na jou
valt er niets meer te doen,
is er niets dan verdriet.

III. The Coolin

Come with me, under my coat,
and we will drink our fill
of the milk of the white goat,
or wine if it be thy will.
And we will talk,until
talk is a trouble, too,
out on the side of the hill;
And nothing is left to do,
but an eye to look into an eye;
and a hand in a hand to slip;
and a sigh to answer a sigh,
and a lip to find out a lip!
What if the night be black!
And the air on the mountain chill!
Where the goat lies down in her track,
and all but the fern is still!
Stay with me, under my coat!
And we will drink our fill
of the milk of the white goat,
out on the side of the hill!

Blonde schoonheid

Kom bij me, onder mijn jas,
en wij zullen wij naar hartelust
drinken van de melk van de witte geit,
of wijn als jij dat liever wilt.
En op de flank van de heuvel
zullen we praten,
totdat ook praten moeite kost;
En er is niets meer te doen,
dan elkaar in de ogen kijken,
en een hand die in een hand glijdt;
een zucht die een zucht ontlokt,
en een lip die een lip vindt!
Wat als de nacht zwart is!
En de lucht op de berg is kil!
Waar de geit neerligt op haar pad,
en behalve de varens alles stil is!
Blijf bij mij, onder mijn jas!
En wij zullen naar hartelust
drinken van de melk van de witte geit,
op de flank van de heuvel.